خدمات ما

بازپس گیری کالا

اگر هر گونه نارضایتی در مورد محصول خریداری شده داشته باشید، در صورت کار نکردن محصول، باز پس گرفته شده مبلغ عودت داده میشود یا میتوانید با محصول دیگری تعویض کنید.